Regulamin - Catering dietetyczny Rzeszów - Smartbox-catering.pl

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez SmartBox Catering Ewa Płonka ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski NIP: 8133382890 (dalej „SmartBox Catering”) (zwaną dalej: „Dostawcą”). Telefon: 535 211 235

2. Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Jest to 5-cio posiłkowy zestaw o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane. Posiłki spakowane są razem w papierową torbę.

4. Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

§2 Zamówienie

1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2. Zamówienie diety następuje drogą telefoniczną, mailową lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie https://smartbox-catering.pl/ . Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

3. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: info@smartbox-catering.pl

4. Biuro Dostawcy przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 535 211 235

5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje oraz przeciwwskazania mogące mieć wpływ na dobór diety, a w szczególności informacje o:

a) wszystkich chorobach istniejących oraz przebytych;

b) nadciśnieniu tętniczym;

c) cukrzycy;

d) nietolerancji laktozy;

e) zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;

g) alergii.

6. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problemów zdrowotnych i przeciwwskazań wymienionych w ust 5. powyżej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

7. W przypadku osób chorych lub/i osób, u których występują problemy zdrowotne zaleca się przed przystąpieniem do stosowania diety – konsultację z lekarzem.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.

§3 Płatność

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za cały okres zamówienia z góry, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem diety.

Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 25 1020 4913 0000 9202 0181 7204

prowadzony przez przez SmartBox Catering Ewa Płonka ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski NIP: 8133382890 (dalej „SmartBox Catering” . Przyjmujemy płatności w gotówce do rąk kuriera tylko w sytuacjach wcześniejszego uzgodnienia tego z Dostawcą.

2. Za dzień płatności uważany jest dzień w którym wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie. Zamawiającemu zostanie przekazana stosowna informacja drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

§4 Dostawa

1. Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach 16.00 -23.00.

2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

3. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.

4. Dostawa na terenie Rzeszowa, Tarnowa, Dębicy, Sedziszowa Małopolskiego, Ropczyc jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.

5. Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.

6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ust. 6 powyżej nie zostaną zrealizowane.

7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

§5 Zmiany i anulowanie zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczności diety. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 8:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę telefonicznie pod nr tel. 535 211 235 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@smartbox-catering.pl

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia w czasie jego trwania, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych pomniejszone o udzielone rabaty.

§6 Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@smartbox-catering.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 535 211 235 .

1. Gdy reklamacja została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Dostawcy, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej.

2. Gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Dostawca jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienie reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany zamówienia będącego przedmiotem reklamacji albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.

3. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków